Algemene woorwaarden

Ondernemingsgegevens

ABCrafts

Geitstraat 110, 9000 Gent

andreas@baele.eu

0477 13 75 52

BE0713.877.636


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van ABCrafts, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Geitstraat 110 in Gent, BTW BE 0713.877.636, (hierna 'ABCrafts') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van ABCrafts moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ABCrafts aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. ABCrafts is een kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW is dus niet toepasselijk. De prijs van sommige producten zal in onderling overleg gebeuren aangezien sommige producten op maak gemaakt worden.

 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De meeste producten moeten zelf afgehaald worden. Mits onderling overleg kunnen producten ook afgeleverd worden. Deze leveringskost zal berekend worden aan de hand van de afstand voor de levering.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden ABCrafts niet. ABCrafts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. ABCrafts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ABCrafts. ABCrafts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 Als u een product wilt bestellen plaatst u dit in uw winkelmandje. Zodra uw bestelling definitief is gaat u over tot betaling.

 Zodra de betaling afgerond is zal ABCrafts contact opnemen met de Klant voor de verdere afhandeling van de bestelling.

 Het is ook mogelijk om bij afhalen ter plaatse te betalen. Hiervoor neemt u best eerst contact op met ABCrafts

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

·       via overschrijving op rekeningnummer BE50 7506 8812 3400

·       via Paypal

·       cash bij ophalen

ABCrafts is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.


 Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 Alle aangeboden producten bestaan enerzijds uit glas dat rechtop vervoerd moet worden en anderzijds uit grote houten onderdelen. Daarom worden deze goederen niet met een bezorgingsdienst geleverd. Alle goederen moeten opgehaald worden.

 Het is ook mogelijk om thuis te laten afleveren door ABCrafts zelf mits een vergoeding voor transport gebaseerd op afstand.

 Leveringstermijn is afhankelijk van elke bestelling. De houten constructies worden op maat gemaakt waardoor het tot maximum een maand kan duren voor het afgewerkt is. De zelfvoorzienende ecosystemen die op de website aangeboden worden zijn in principe in voorraad en kunnen binnen de week afgehaald worden.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België mits onderling overleg (zie hierboven).

 De levering gebeurt door ophaling of aan huis levering mits vergoeding berekend a.d.h.v. afstand.

 Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan ABCrafts.

 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door ABCrafts was geboden.


 Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van ABCrafts.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ABCrafts te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij ABCrafts.

 De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, ABCrafts; Geitstraat 110, 9000 Gent; andreas@baele.eu; 0477 13 75 52 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ABCrafts heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan ABCrafts, Geitstraat 110, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR.

 Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt ABCrafts zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal ABCrafts alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat ABCrafts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan ABCrafts wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door ABCrafts geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 ABCrafts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  

Artikel 8: Garantie

 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de ABCrafts klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan ABCrafts.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant ABCrafts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van ABCrafts is bereikbaar op het telefoonnummer +32 477 13 75 52, via e-mail op andreas@baele.eu of per post op het volgende adres Geitstraat 110, 9000 Gent. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ABCrafts beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt ABCrafts zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 De verantwoordelijke voor de verwerking, ABCrafts respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Het uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het op de hoogte brengen van het bestelproces, onderlinge afspraken over de bestelling en het afleveren van goederen en voor mogelijke reclamedoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ABCrafts, Geitstraat 110, 9000 Gent, andreas@baele.eu, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot ABCrafts, Geitstraat 110, 9000 Gent, andreas@baele.eu.

 Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, ABCrafts heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 ABCrafts houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op ABCrafts.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door ABCrafts om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van ABCrafts. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

  

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan ABCrafts, Geitstraat 110, 9000 Gent, andreas@baele.eu:

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.